ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
H Ελληνο-Σουηδική Κοινότητα Linköping είναι ανεξάρτητη από κόμματα και θρησκευτικές οργανώσεις και θεωρεί ευπρόσδεκτους όλους και όλες σαν μέλη της κοινότητας που σέβονται και λαβαίνουν υπόψη τους τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων μέσα στην κοινότητα, καθώς επίσης και μέσα στη πολυπολιτισμική κοινωνία.
Σκοπός της Κοινότητας είναι να αποτελέσει αυτή ένα στήριγμα και μια πλατφόρμα για τους ανθρώπους που έρχονται στο Linköping από την Ελλάδα και να αποτελέσει τον τόπο συνάντησης για όσους συμμερίζονται τις δημοκρατικές αρχές της.
Η Κοινότητα συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλες τις μορφές τους.
Η Ελληνο-Σουηδική Κοινότητα του Linköping θέλει να συμβάλλει στη δημιουργία πολιτιστικών και διαγενεαλογικών συγκεντρώσεων ανθρώπων που κατοικούν στο Linköping
Οι δραστηριότητες της Ελληνο-Σουηδική Κοινότητας στο Linköping θα προάγουν την ισότητα και τη διαφορετικότητα, θα καταπολεμούν τις διακρίσεις και θα συμβάλλουν σε μία βιωσιμη εξέλιξη της περιοχής.
Η Κοινότητα είναι ανεξάρτητη από κόμματα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και να συμμετάσχει σε δραστηριότητες πολιτικού χαρακτήρα, αλλά όχι κομματικού.
Η Κοινότητα είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας.
Η Κοινότητα τηρεί πάντα ουδέτερη και αυτόνομη στάση απέναντι σε κυβερνήσεις, θρησκευτικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες και διοικητικές αρχές.
Η Κοινότητα λειτουργεί και δρα σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές.
Η Κοινότητα θα αναπτύξει δράση για την απόκτηση από τα ελληνόπουλα της δυνατότητας διδασκαλίας στη μητρική τους γλώσσα και για την πληροφόρησή τους για τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική κοινωνία, σε όσα από αυτά ενδιαφέρονται.

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ
Η έδρα της Κοινότητας είναι το Linköping και η περί αυτό περιοχή.

Άρθρο 3. ΜΕΛΗ
Μέλη της Κοινότητας γίνονται όσοι σέβονται και τηρούν το καταστατικό της και πληρώνουν τη συνδρομή μέλους. Όλα τα μέλη έχουν μία ψήφο στις ψηφοφορίες.

Άρθρο 4. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ
Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών αποφασίζει για το ύψος της ετήσιας συνδρομής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα έξοδα και για τους όρους παροχής των υπηρεσιών που παρέχονται από την ίδια την Κοινότητα.

Άρθρο 5. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οι υποθέσεις της Κοινότητας διαχειρίζεται ένα Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τουλάχιστον από πέντε άτομα. Ο αριθμός των τακτικών μελών του πρέπει να είναι μονός. Εκλέγονται επίσης ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ταμία, γραμματέα και μέλος/μέλη.
Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα μέχρι και την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν αυτό χρειάζεται, όμως τουλάχιστον τέσσερεις φορές το χρόνο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις σύμφωνα με το νόμο περί συλλόγων/σωματείων, υπολογίζεται ως διπλή η ψήφος του/της προέδρου.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να κρατούνται πρακτικά.

Άρθρο 6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Την Κοινότητα εκπροσωπούν και υπογράφουν στο όνομά της τα άτομα που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβουλιο και στο βαθμό και με τον τρόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Ως οικονομικό έτος της Κοινότητας ορίζεται το ημερολογιακό έτος (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου).

Άρθρο 8. ΕΛΕΓΧΟΣ
Για τον έλεγχο της διαχείρισης και των οικονομικών της Κοινότητας εκλέγει η τακτική Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μία Εξελγκτική επιτροπή που αποτελείται από 2-3 άτομα.

Άρθρο 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ένα μήνα πριν την τακτική Γενική Συνέλευση παραδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Εξελεγκτική Επιτροπή τα βιβλία και όλα τα δικαιολογητικά του ταμείου.

Άρθρο 10. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αφού κάνει τον έλεγχό της θα συντάξει και θα υπογράψει μία έκθεση και θα την παραδώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο εβδομάδες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Γίνεται κάθε χρόνο στο διάστημα από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου. Οικονομικός απολογισμός, απολογισμός δραστηριοτήτων, καταστατικά και οι απαντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε προτάσεις προς την τακτική Γενική Συνέλευση που έχουν κατατεθεί νωρίτερα, καθώς και ο προϋπολογισμός και το σχέδιο δράσης για το επόμενο έτος θα είναι στη διάθεση των μελών μία εβδομάδα πριν από την ετήσια συνεδρίαση. Τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος θα είναι στη διάθεση των μελών μία εβδομάδα πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εξελεγκτική Επιτροπή ή όταν τουλάχιστον 10 % των οικονομικά τακτοποιημένων μελών το ζητήσουν.

Άρθρο 13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται με το ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση θα σταλεί στα μέλη το νωρίτερο τέσσερεις και το αργότερο δύο εβδομάδες πριν και για την έκτακτη το νωρίτερο τέσσερεις και το αργότερο μία εβδομάδα πριν.

Άρθρο 14. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν τα εξής θέματα.

 1. Έναρξη της συνέλευσης
 2. Εκλογή προέδρου, γραμματέα, πρακτικογράφου, ελεγκτή πρακτικών και καταμετρητή ψήφων
 3. Ψηφοφορία για τη νομιμότητα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης
 4. Δημιουργία καταλόγου παρόντων και καθορισμός του εκλογικού καταλόγου
 5. Έκθεση δράσης και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 7. Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
 8. Ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Απόφαση για το ύψος της ετήσιας συνδρομής μέλους
 10. Απόφαση για τις αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 11. Θέματα προς συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο
 12. Θέματα που κατατέθηκαν προς συζήτηση σύμφωνα με το καταστατικό
 13. Καθορισμός του αριθμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 14. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής
 15. Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής
 16. Λήξη της συνέλευσης

Άρθρο 15. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μέλη, που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις για συζήτηση και ψήφιση στην τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να τις καταθέσουν γραπτά το αργότερο τρεις εβδομάδες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16. ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ψηφοφορίες στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται ανοικτά. Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν με αλφαβητική σειρά και το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει 50 % - 1 από τους υποψηφίους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων υποψηφίων, γινεται κλήρωση μεταξύ τους.

Άρθρο 17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
Δικαίωμα συμμετοχής στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και υποβολής προτάσεων έχουν όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο της συγκεκριμένης τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αποφάσεις της παίρνονται από τα παρευρισκόμενα μέλη, των οποίων το όνομα είναι αναγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο. Για την απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και του ταμία δεν ψηφίζουν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 18. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος της Κοινότητας, που από αμέλεια ή πρόθεση βλάπτει ή αντιμάχεται την Κοινότητα και τις δημοκρατικές αρχές της, διαγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελικά η απόφαση αυτή μπαίνει σε ψηφοφορία κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Άρθρο 19. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Μή πληρωμή της συνδρομής μέλους θεωρείται ως απόχώρηση τους μέλους από τη δύναμη της Κοινότητας.

Άρθρο 20. ΑΛΛΑΓΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Απόφαση για αλλαγή ή τροποποίηση άρθρου του καταστατικού ψηφίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των παρευρισκομένων μελών.
Πρόταση για αλλαγή ή τροποποίηση άρθρου του καταστατικού μπορεί να υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από ένα οικονομικά τακτοποιημένο απλό μέλος.
Η πρόταση για αλλαγή ή τροποποίηση άρθρου του καταστατικού θα πρέπει να κοινοποιηθεί στα μέλη της Κοινότητας τρεις εβδομάδες πριν τη συνέλευση που θα συζητήσει αλλαγές ή τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού.

Άρθρο 21. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η απόφαση για διάλυση της κοινότητας παίρνεται μόνο όταν αυτό αποφασιστεί σε δύο κατά σειρά Γενικές Συνελεύσεις και με παρουσία των 50 % συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με απόφαση για διάλυση που θα συγκεντρώνει τα 2/3 των παρευρισκομένων και τις δύο φορές.

Άρθρο 22. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
Τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας κατά τη διάλυσή της θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με πρόταση που θα καταθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23. ΔΙΑΦΟΡΕΣ/ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Διαφορές/ διαφωνίες μεταξύ της Κοινότητας από τη μία πλευρά και μέλους του Διοκητικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους της Κοινότητας από την άλλη θα επιλύονται σύμφωνα με το νόμο περί διαιτησίας